Müügitingimused

OÜ VESTANE ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Kehtiv alates 01.03.2021, versioon 1

 1. Üldiste müügitingimuste rakendamine. Käesolevad OÜ Vestane üldised müügitingimused (üldised müügitingimused) rakenduvad kõigile müügitehingutele müüja OÜ Vestane (reg. kood 12556106) (Vestane) ning ostja (Klient) vahel, kuhu on liidetud üldised müügitingimused (sh E-poe vahendusel teostatud müügitehingud). Käesolevaid üldiseid müügitingimusi koos vastu võetud pakkumise või muu kokkuleppega (E-poe vahendusel ostmisel ka E-poe Kasutustingimustega), mis viitab üldistele müügitingimustele, nimetatakse koos lepinguks.
 2.  Lepingu objekt. Vestane müüb teatud tooteid ja pakub seotud teenuseid kliendile lähtuvalt lepingus kokku lepitud tingimustest. Klient maksab toodete ja teenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.
 3. Tellimuste käsitlemise kord. Klient esitab Vestane toodete ja teenuste kohta hinnapäringu isiklikult veebilehe diastone.ee või meili teel (myyk@diastone.eu). Selline hinnapäring ei ole pooltele siduv.Pärast hinnapäringu kättesaamist väljastab Vestane esialgse hinnapakkumise, näidates mõõdistustööde hinda, toodete ja paigaldustööde ning teiste seotud teenuste esialgset hinnakalkulatsiooni. Esialgne hinnapakkumine kehtib 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti. Toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste lõpphinda võib Vestane korrigeerida pärast mõõdistustööde lõpetamist lõplikus hinnapakkumises (tellimuses). Esialgne hinnapakkumine muutub pooltele mõõdistustööde osas siduvaks pärast seda, kui klient on esialgse hinnapakkumisega nõustunud. Esialgse hinnapakkumisega nõustumine ei loo siduvat lepingut toodete ja paigaldustöödega seoses ja klient ei ole kohustatud lõplikku hinnapakkumist vastu võtma.Pärast esialgse hinnapakkumisega nõustumist lepivad Vestane ja klient kokku sobiva aja mõõdistustööde tegemiseks. Vestane teeb mõõdistustöid tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega.Pärast mõõdistustööde lõpetamist väljastab Vestane tellimuse, kus on toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste lõplik hinnapakkumine. Tellimus kehtib 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti. Tellimus muutub poolte jaoks siduvaks pärast seda, kui klient on tagastanud Vestanele tellimuse allkirjastatud koopia või on muul viisil tellimusega nõustunud.Vastavalt eraldi kokkuleppele võib Vestane väljastada tellimuse kliendi antud jooniste ja mõõtude põhjal, kuid sellisel juhul ei vastuta Vestane toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest.Kui tasapinna valmistamisel selgub, et tasapinda ei ole võimalik toota mõõdistaja poolt koostatud joonise põhjal, jätab Vestane endale õiguse muuta tootmisjoonist. Muudatused kinnitatakse kliendiga. Kui uus tootmisjoonis toob kaasa tööde või toodete hinna muutumise, siis tellimuse hinda ületavas osas kohustub klient maksma Vestanele täiendavat tasu vastavalt hinna muutusele. Juhul, kui uus hind on väiksem tellimuses toodust, tagastab Vestane vahe kliendile.
 4. Toodete kvaliteet. Vestane annab oma parima, et kohale toimetatud toodetel ei oleks puuduliku valmistamise ja vigaste materjalide tõttu tekkinud defekte. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et kui Vestane kasutab looduslikke materjale, siis võib kohale toimetatud toodete tekstuur, muster, värvus ja toon erineda ning see ei pruugi olla täpselt sama nagu samade materjalide näidistel. Samuti nõustuvad pooled, et looduslikud materjalid on eripärased ja et neil võib esineda pragusid meenutavaid jooni, kriimustusi, pinna ebakorrapärasusi, täkkeid ja augukesi, mustri ja tooni variatsioone, värvimuutusi, teisest kivimist materjali osakesi. Selliseid materjali eripärasid ei loeta defektideks.
 5. Lubatud kõikumised. Üleantud toodete tegelike mõõtude järgmised muutused on lubatud ja neid ei peeta üleantud toodete mittevastavuseks: (1) tööpinna üldmõõdud kuni – 3 mm; (2) avade üldised mõõtmed ja avade tsentrid +/- 3 mm; (3) graniidist, marmorist tööpinna paksus +/- 3 mm, kvartsist, keraamikast tööpinna paksus +/- 2 mm; tööpinna ebatasasus kuni 0,5 mm; (4) tööpindade kokkuminek 1-3 mm, taustaplaatide kõrguste vahe 0,5 mm.
 6. Kliendi kohustused. Enne mõõdistustööde alustamist peab  klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:-köögi alumised kapid peavad olema kindlalt paigaldatud ja tööpinnad eemaldatud. Vastavalt eraldi kokkuleppele Vestanega võib mõnel juhul olla võimalik mõõdistustöid teha ilma olemasolevaid tööpindu  eemaldamata, kuid sellisel juhul ei vastuta Vestane olemasolevat tööpinda asendavate toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest;
  -arvestama kappe, mööblit ja tugikarkasse ostes ja paigaldades tellitud tasapinna materjali kaaluga järgmiselt: kvarts vähemalt 75 kg/m2, graniit ja marmor vähemalt 95 kg/m2, keraamika vähemalt 25 kg/m2;
  -tasapinna tagune sein peab olema sirge taustaplaatide paigutamiseks;
  -valamud, kraanid ja pliidiplaadid või pliidid peavad olema lahti ühendatud, kui vaja;
  -mõõdistajatele peab võimaldama, ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis takistavad tööde tegemist.Klient peab hiljemalt tellimuse kinnitamise ajaks valima valamute, segistite ja pliidiplaatide või pliitide täpsed mudelid, andma Vestanele vastavad tootekirjeldused (mudeli nimetus, mõõdud, muu tehniline informatsioon, mis on Vestanele vajalik) ja tagama nende kohaletoomise mõõdistuse ajaks. Kui valamu, segisti ja pliit ei ole mõõdistuse ajal kohal, vastutab klient tooteinfo õigsuse eest.
  Kappe ja pliiti ei ole lubatud pärast mõõdistamist liigutada ega muuta.Enne paigaldustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:-veenduma, et tööpinna paigaldamiseks vajalikud kapid, mööbel ja tugikarkassid on samas seisukorras nii mõõdistus- kui ka paigaldustööde ajal – korralikult paigaldatud, loodis ja vajadusel piisavalt toestatud;
  -veenduma, et tööpinna all olevates kappides, mööblis ja tugikarkassides olevad avad, mis on vajalikud valamu, pliidi jms jaoks, on vajalikes kohtades korralikult ja õigetes mõõtudes lõigatud;
  -veenduma, et vajalikes kohtades on olemasolev tööpind ja taust eemaldatud;
  -veenduma, et tööpiirkonna põrand on kaetud tugeva libisemiskindla materjaliga. Vestane paigaldajad on kohustatud kandma turvajalanõusid, mis võivad põrandat kahjustada;
  -veenduma, et veeühendused on suletud ja elektriühendused on ilma vooluta;
  -võimaldama paigaldajatele ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis takistavad tööde tegemist.
  Kui tellimuses on eraldi kokku lepitud, vastutab klient tõstmisabi eest.Klient on teadlik, et Vestane ei tee järgmisi töid:
  olemasoleva tööpinna eemaldamine ja äraviimine, välja arvatud eraldi kokkuleppel või juhul, kui Vestane teeb töid seoses defektide eemaldamisega, mille eest Vestane on vastutav;
  paigaldatud toote ja seina vahel oleva vahe täitmine, välja arvatud eraldi kokkuleppel;
  aknalaudade paigaldamine;
  vee- ja elektrisüsteemide lahti ühendamine ja taasühendamine.

  Klient on teadlik, et:
  – mõõdistus- ja paigaldustööd võtavad keskmiselt vähemalt 1–3 tundi aega. Mõõdistajad või paigaldajad võivad teha tehtud tööst fotosid hilisema kvaliteedikontrolli eesmärgil;
  -kui klient jätab kokku lepitud ajaks tööpiirkonna mõõdistus- või paigaldustööde jaoks ette valmistamata, on Vestanel õigus esitada täiendav arve osas, milles Vestane kannab tööde teostamise venimisega lisakulusid.
  -juhul kui klient ei soovi pärast mõõdistustööde teostamist tellimusega jätkata, siis on kliendil sellest hoolimata kohustus tasuda Vestanele mõõdistustööde ja muude juba teostatud ettevalmistavate tööde eest tasu;

 7. Üleandmine ja paigaldustööd. Vestane annab tooted kliendile üle ja teeb paigaldustööd vastavalt tellimuses kokku lepitud üleandmistingimustele. Paigaldustööde tegemise täpne aeg lepitakse Vestane ja kliendi vahel kokku. Vestane teeb paigaldustöid tavalisel tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega. Vestanel on õigus kasutada mõõdistus- ja paigaldustööde jaoks alltöövõtjaid.Kohe pärast paigaldustööde lõpetamist vaatavad pooled koos töö ja tooted üle ning allkirjastavad vastuvõtuakti, milles näidatakse mistahes kliendi (või tema esindaja) avastatud puudused. Sellised puudused parandab Vestane mõistliku aja jooksul. Klient on kohustatud olema paigaldustööde lõpetamise ajal kohal, millest Vestane teavitab klienti mõistlikult ette. Kliendi või tema määratud esindaja mitteilmumine ülevaatusele ja vastuvõtuakti allkirjastamisele annab Vestanele õiguse kasutada kolmandaid isikuid üleandmise tunnistajatena ja selliseid isikuid peetakse kliendi volitatud esindajateks vastuvõtmisel.
  Toodete juhusliku hävimise või kahjustamise risk läheb kliendile üle vastuvõtuakti allkirjastamisest alates.
  Klient on teadlik, et kuivamise tõttu ei tohi tööpinda kasutada ega katsuda vähemalt 24 tundi pärast paigaldamist.
 8. Arve esitamine ja maksmine. Klient kohustub maksma Vestanele kokku lepitud mõõdistustööde eest vastavalt esialgsele hinnapakkumisele ja toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste eest tellimuse põhjal vastavalt Vestane väljastatud arvele ja kokkulepitud maksetingimustele.
  Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, väljastab Vestane ettemaksuarve pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud ja klient nõustub, et Vestanel ei ole kohustust hakata tellimust täitma seni, kuni ta ei ole ettemaksu kätte saanud.
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral on klient teadlik, et tellimuse alusel tehtud või selgelt konkreetsele isikule valmistatud toodete suhtes nagu näiteks kliendi asukohas võetud kindlate mõõtude järgi ja kliendi nõudmise järgi valmistatud toodetele taganemisõigus ei kehti.
  Kui ettemaksuarve on väljastatud, tühistab 30 päeva jooksul ettemaksuarve mitte maksmine tellimuse automaatselt ja Vestanel on õigus leping ühepoolselt lõpetada.
  Klient on teadlik, et alates ajast, kui Vestane alustab tellitud toodete valmistamist, ei saa nende toodete mõõte ja materjale muuta.
  Pärast toodete valmimist ja enne paigaldustöid väljastab Vestane kliendile lõpliku arve. Vestanel ei ole kohustust alustada paigaldustöid enne, kui viimane arve on täielikult makstud. Kui Vestane on teinud paigaldustööd enne viimase arve täielikku maksmist, kuulub viimane arve maksmisele (1) kohe pärast paigaldustööde lõpetamist või (2) arve maksetähtajaks (sõltuvalt sellest, kumb on varasem). Vaikimisi on maksetähtaeg 3 tööpäeva paigalduskuupäevast alates, välja arvatud juhul, kui arvel on näidatud teisiti.
  Kui klient hilineb mistahes maksega, siis on Vestanel õigus nõuda 0,06 % viivist õigeaegselt maksmata summalt iga hilinetud päeva eest, samuti arve sissenõudmiseks tehtud kulutused.
  Vestane pakub toodetele ja seotud teenustele garantiid vaid juhul, kui sellekohane info on avaldatud kodulehel toodete või teenuste kirjelduse juures. Vaatamata garantii olemasolule või puudumisele lahendatakse kliendi kaebused (vt p 10).
 9. Kaebused ja vaidluste lahendamine. Kliendil on õigus esitada Vestanele toodete ja seotud teenuste kohta pretensioone Vestane kontaktandmete või veebilehe kaudu, kus esitatakse detailsem info pretensioonide lahendamise kohta. Vestane on kohustatud klienti teavitama pretensiooni võimalikest lahendusest ja lahendamise tähtaegadest. Mistahes lepingust tulenev või lepinguga seotud vaidlus, väitlus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised pooli rahuldava tulemuseni ei vii, siis lahendatakse vaidlus kohtus.Vestane vastutus on piiratud kliendile põhjustatud otsese varalise kahjuga lepingu süülise rikkumise tagajärjel. Vestane vastutuse suurim summa kliendi suhtes on piiratud toodete hinnaga, millest nõue tekkis. Mitte mingil tingimusel ei ole Vestane vastutav kliendi tulude kaotuse eest. Ülalkehtestatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti, kui sellist vastutust ei saa välistada või piirata kehtivate seaduste kohaselt.
 10. Rakenduv õigus. Lepingu kehtimisele ja tõlgendamisele rakenduvad Eesti Vabariigi seadused. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendu käesolevale lepingule.
  Vestane töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega. Vestane privaatsustingimused on avaldatud ja nendega saab tutvuda kodulehel.

OÜ Vestane    

Aadress: Kasesalu 10, 76505 Saue, Eesti

E-mail: info@diastone.eu  www.diastone.eu